Menu
Qué desea encontrar?

FERRALLA

sliderFerralla
  • ferralla
  • ferralla
  • ferralla
ferralla1 ferralla2 ferralla3

Fabricació i comercialització de ferralla; cèrcols, jàsseres, estreps .. passant per especejament, tall, doblegat i armat per soldadura. Àmplia gamma de productes en estoc, malles electrosoldades, corrugats, filferros d'acer .. tot això oferint la major qualitat, fiabilitat i garantia en el nostre treball.

Pie de pagina